تبلیغات
کوروش بزرگ
تمدن ایران زمین

به کورش چه خواهیم گفت اگر سر برارد ز خاک؟؟؟


اگر باز پرسد زما چه شد دین زرتشت پاک !


چه شد مُلک ایران زمین ؟


کجایید مردان این سرزمین ؟


 

به کوروش چه خواهیم گفت ؟


 
................... 

اگر دید و پرسید از حال ما ؟


 

چه کردید بر شمشیر برنده خویش ؟

 


چه امد بر سر ایارن پرستی ؟

 


چه کرد با کیش یزدان پرستی ؟

 


شمشیر حق نیست دستی !

 


که بر تخت شاهی نشسته است ؟

 


چرا پشت شیران بشکسته است ؟

 


در ایران زمین شاه ظالم کجاست ؟


 

هواه خواه ازادگی پس چرا بی صداست ؟


 

چرا خاموش و غم پرستید های ؟

 


کمر را به همت نبسته اید های ؟

 


چه شد عرق میهن پرستان ؟

 


چه شد غیرت و شور و مستیتان؟

 


سواران بی باک ما را چه شد ؟

 


ستوران چالاک ما را چه شد ؟

 


چرا مُلک تاراج میشود

 


جوانمدر محتاج میشود ؟

 


چرا جشنهایمان شد عزا

 

 

در اتشکده نیست بانگ دعا ؟

 


چرا حال ایران زمین ناخوش است ؟

 


چرا دشمن این چنین سرکش است ؟

 


چرا بوی ازادگی نیست ؟

 


وای بگو دشمن میهنم کیست ؟

 


که تا غیرتم باز جوش اورد ؟


 

زگورم صدای خروش اورد ؟


 

به کوروش چه خواهیم گفت ؟


 

اگر سر بر ارد ز خاک ؟؟؟؟؟؟